image banner
HỘI NÔNG DÂN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Minh Duy
Chức danh:Chủ tịch Hội Nông dân xã
Điện thoại:0987 644 206
Email:nguyenminhduy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: ubndsonhoi@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn