image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Chủ tịch UBND xã Sơn Hội
Điện thoại:02573 506 343
Email:nguyenmanhson.phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thanh Hà
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573 606 186
Email:nguyenthanhha@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Trần Minh Hòa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573 606 468
Email:tranminhhoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: ubndsonhoi@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn